Odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwko prawom pracownika
TAGS: prawo & pracy
Spread the love

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ponosi i dyrektor i jego zastępcy, komórek organizacyjnych.
Wynikająca z zakresu swoich obowiązków.

 

W zapisie kodeksu pracy działu trzynastego art. 281-283 znalazł miejsce katalog naruszeń obowiązków pracodawców. Uzasadnia on odpowiedzialność wobec pracowników.

Wykroczenie może popełnić tylko człowiek zdolny do ponoszenia winy za swój czyn.

Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

• zawiera umowę cywilno- prawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22§1 powinna być zawarta umowa o pracę,
• nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 §4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5-ci dni roboczych od jej ich zawarcia,
• nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczenie go do pracy,
• wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
• stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
• narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
• nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,
• nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, art. 945 §2 i art. 946 pkt 2, albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z odrębnych przepisów
• pozostawia dokumentację dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Za popełnione wykroczenia przewidziana jest kara grzywny, gdzie dolna granica wynosi 1 000 a górna 30 000 zł.

Organem nakładającym karę w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika jest Państwowy przepisyInspektor Pracy.                                                                                                                                              W okolicznościach stwierdzających, iż pracodawca dopuścił się wykroczeń przeciwko prawom pracownika inspektor może nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego lub wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie. Inspektor sam decyduje czy nałożyć karę grzywny czy wystąpić do sądu o ukaranie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *