Odstępstwa w BHP
TAGS: %wysokośćpomieszczeń%
Spread the love

Przepisy umożliwiają prowadzenie działalności lub procesu produkcyjnego w warunkach niespełniających wymogów. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców.

 

Odstępstwa od warunków technicznych.
Przepisy zobowiązują pracodawcę aby organizował pracę stałą (powyżej czterech godzin na zmianę roboczą dla jednego pracownika) w pomieszczeniach spełniających odpowiednie wymogi.
Jest tutaj możliwość odstępstwa od niektórych wymagań. Warunek jest taki, że odstępstwo nie może powodować zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa.
Po zgłoszeniu władnym organom prośby na zgodę na zatwierdzenie odstępstw możemy uzyskać zgodę.

Zakresem wydawanej zgody jest:
• wysokość pomieszczeń,
• zagłębienia posadzek poniżej gruntu,
• oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym.

Wydawana zgoda jest określona w następujących przepisach prawa:
1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wydanie pozwolenia, na niektóre odstępstwa jest uzasadniona w przypadkach, gdy proces produkcyjny tego wymaga. Przykładem tego mogą być np. chłodnie lub kluby rozrywkowe.

 

W interesie prawnym pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Zgodnych wymogów pomieszczeń z literą prawa.
Podczas organizowania bezpiecznych warunków pracy, pracodawca, który chce zaadoptować nowe pomieszczenia do pracy może mieć wątpliwości co do ich wymogów. Może to nabrać konfliktu prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *