WIĘKSZE ZAROBKI NOWEGO PRACOWNIKA
TAGS: Zarobki nowo zatrudnionego
Spread the love

CZY NOWO ZATRUDNIONY PRACOWNIK MOŻE ZARABIAĆ WIĘCEJ OD STARSZEGO PRACOWNIKA I CZY TO LEGALNE?

Zatrudniający się do pracy często mocno negocjują swoje zarobki. Na ogół są to młodzi ludzie. Pewnie mają racje. Skoro pracują co najmniej czterdzieści godzin tygodniowo to warto wynegocjować jak największe zarobki.

Tylko nie zawsze pracodawca może ulec negocjacjom i zaoferować większą stawkę niż mają pozostali pracownicy.

 

Dlaczego zarobki są tajemnicą?
Często bywa w firmach, że wynagrodzenie jest traktowane jak tabu.

bhpusługa

Zatwierdzone klauzulą poufności wynagrodzenia.
W takich sytuacjach zdarza się że pracownicy dopatrują się podstępu ze strony pracodawcy.
No bo dlaczego nikt nie może wiedzieć ile ich nowo zatrudniony kolega zarabia.
Tym bardziej, że wykonuje się to samo.
Kodeks pracy nie zabrania przekazania informacji pracownikom o zarobkach.
A jest to obwarowane tajemnicą.

Wynagrodzenie jest dobrem osobistym pracownika. Prawnie chronione.

 

Zawarte w kodeksie cywilnym:

§1.
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24 [ochrona dóbr osobistych]
Ten, czyje to dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§2.
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§3.
Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz prawie wynalazczym.

 

Pracodawca, który naruszy tajemnicę wynagrodzenia, może zostać zobowiązany do naprawienia szkody. Dlatego w interesie pracodawcy jest utrzymanie w tajemnicy wynagrodzenia swoich pracowników.

 

Czy to jest legalne, że nowo zatrudniony pracownik zarabia więcej od starszego pracownika?
Odpowiedź nie jest prosta.
Wysokość wynagrodzenia zależy co charakteru pracy, kwalifikacji, obowiązków pracownika. Na wysokość płacy nie mogą wpływać prywatne zależności czy sympatia. Kodeks pracy chroni wynagrodzenie. Zapisy w nim wszystko wyjaśniają.

Podstawowym prawem każdego pracownika jest równe traktowanie zatrudnionego pracownika:

art. 183c Kodeksu pracy:
§1 Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości.
§2 Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub innej formie niż pieniężna.
§3 pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania obowiązków i muszą być równo traktowani. Ponadto wynagrodzenie za pracę musi być korzystne dla wszystkich pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *